Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

hopelesslife
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaoutoflove outoflove
hopelesslife
4300 90ef 420
Reposted fromdusix dusix viaoutoflove outoflove
hopelesslife
8702 f60f 420
Szamba...
hopelesslife
4498 a010 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamessinhead messinhead
hopelesslife
hopelesslife
1676 f264 420
Reposted fromfrotka frotka viamessinhead messinhead
hopelesslife
hopelesslife
6618 1ed5 420
Reposted fromzrazik zrazik viamessinhead messinhead
9328 e502

Sneezing

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viamessinhead messinhead
hopelesslife
2887 3f42 420
Reposted fromsoSad soSad viamessinhead messinhead
hopelesslife
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini
Reposted fromrol rol viamessinhead messinhead

August 16 2017

hopelesslife
0858 bc12 420
Reposted fromscorpix scorpix viamycha mycha
7565 6bbe 420
Reposted fromfinnglas finnglas viamycha mycha
1242 f71b 420
Reposted fromparadise-city paradise-city viamessinhead messinhead
hopelesslife
hopelesslife
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamessinhead messinhead
hopelesslife
3563 bf3d 420
Reposted fromkjuik kjuik viamessinhead messinhead
hopelesslife
4506 0f03 420
Reposted fromthesarren thesarren viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl